Wei heeschs du an Wierklechkeet?

Als Lieser vun der rauster Zeitung an der Gruefwiss, muss du natierlech och "den Wahrheit" iwwert dain Numm erausfannen! Vill Spaß!

Start by picking one of the below. You are...

Now enter your name and click the button:

What do you think, did we get it right? Comment here...